ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

บุคลากร

ครูประจำชั้น ป.๑


นางวรรณี ตันวัฒนถาวร
ครูประจำชั้น ป.๑/๑

นางสาวพรพิมล พิรัตน์
ครูประจำชั้น ป.๑/๒

นางสาวสุกฤตา พงศ์กระพันธ์
ครูประจำชั้น ป.๑/๓

นางรัตนา มากผล
ครูประจำชั้น ป.๑/๔

นางสาวรพีพร พลับสิงห์
ครูประจำชั้น ป.๑/๕

นางธัญญะสุภางค์ แก้วขาว
ครูประจำชั้น ป.๑/๖

นางจิตรลดา ทวีปรีดา
ครูประจำชั้น ป.๑/๗

นางสาววัลดี หนูพล
ครูประจำชั้น ป.๑/๘

นางสาวสราวรรณ แต้มต่อผล
ครูพิเศษ ป.๑

นางสุพัฒน์รา บุญเวศน์
ครูพิเศษ ป.๑

นางสาวชนิดาภา โอพั่ง
ครูพิเศษ ป.๑

นางสาวเกศดา สายเส็ง
ครูพิเศษ ป.๑

ครูประจำชั้น ป.๒


นางสาวฟาฏีม๊ะ หมัดสะเด็น
ครูประจำชั้น ป.๒/๑

นางทัศนีย์ พานทรัพย์
ครูประจำชั้น ป.๒/๒

นางอุไร บัวแก้ว
ครูประจำชั้น ป.๒/๓

นางสาวณภัทร เย็นสนิท
ครูประจำชั้น ป.๒/๔

นางสาวอารีรัตน์ ดวงใหญ่
ครูประจำชั้น ป.๒/๕

นางวิภาวดี เปรมจิตร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๖

นางสาวกมลชนก นาคชัยเนรมิตร
ครูพิเศษ ป.๒

นายชัยรัตน์ อัยสุวรรณ์
ครูพิเศษ ป.๒

นางกันตวรรณ แก้วอุดม
ครูพิเศษ ป.๒

นางสาวอนงค์ อินเอิบ
ครูพิเศษ ป.๒

นางสาวระวีวรรณ จันทรัฐ
ครูพิเศษ ป.๒

ครูประจำชั้น ป.๓


นางสาววิภารัตน์ กุญชรินทร์
ครูประจำชั้น ป.๓/๑

นางขัตติยา แก้วกระจก
ครูประจำชั้น ป.๓/๒

นางสาวจิราวรรณ แสงมณี
ครูประจำชั้น ป.๓/๓

นางอัญชลี สุเภากิจ
ครูประจำชั้น ป.๓/๔

นางวิภัสรา เกษมสมาน
ครูประจำชั้น ป.๓/๕

นางสาวจริยา พวงจันทร์
ครูประจำชั้น ป.๓/๖

นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย
ครูพิเศษ ป.๓

นายชรินทร ทองเสมอ
ครูพิเศษ ป.๓

นางพูลศิลป์ ศรีสวัสดิ์
ครูพิเศษ ป.๓

นางสาวอุบลวรรณ คงประสม
ครูพิเศษ ป.๓

นายวิรัตน์ พินิจรัมย์
ครูพิเศษ ป.๓

ครูประจำชั้น ป.๔


นางสาวแจ่มจันทร์
วัฒนวงศ์อนันต์
ครูประจำชั้น ป.๔/๑

นางเกษศิรินทร์ มะลิวัลย์
ครูประจำชั้น ป.๔/๒


นางสาวสาลี เพชรทอง
ครูประจำชั้น ป.๔/๓


นางสาวปัทมา คลี่ฉายา
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


นางสาวกฤษณา สุตพรม
ครูประจำชั้น ป.๔/๕

นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน
ครูประจำชั้น ป.๔/๖

นางดาว ศิริอนันต์
ครูพิเศษ ป.๔

นายธนกร บุญเวศน์
ครูพิเศษ ป.๔

นางเพ็ญสง่า ฟ้องโห้ย
ครูพิเศษ ป.๔

นางสาวศจีประภา ธิมา
ครูพิเศษ ป.๔

นางสาวอติกานต์ บุญช่วย
ครูพิเศษ ป.๔

ครูประจำชั้น ป.๕


นางสาวพิชชาภรณ์ ก้งซ้าย
ครูประจำชั้น ป.๕/๑

นางสุมาลี เฟื่องแก้ว
ครูประจำชั้น ป.๕/๒

นางสาววรรณี ฐิติมานะกุล
ครูประจำชั้น ป.๕/๓

นางสาวมณีวรรณ สุบิน
ครูประจำชั้น ป.๕/๔

นางสาวอัจฉรา จันทราช
ครูประจำชั้น ป.๕/๕

นางสาวนันธิดา แสงจันทร์
ครูประจำชั้น ป.๕/๖

นางจิตรา สิริวันต์
ครูพิเศษ ป.๕

นางสาวธนิดา ปากบารา
ครูพิเศษ ป.๕

นางอุมารัตน์ อุศมา
ครูพิเศษ ป.๕

นายบดินทร์ ขันภักดี
ครูพิเศษ ป.๕

นางสาวนิตญา เพ็งช่วย
ครูพิเศษ ป.๕

ครูประจำชั้น ป.๖


นางสาวสมจิตร์ จันทร์งาม
ครูประจำชั้น ป.๖/๑

นางสาวอรวรรณ แสงเงิน
ครูประจำชั้น ป.๖/๒

นางพิกุลทอง สุทธิประภา
ครูประจำชั้น ป.๖/๓

นางสาวเจนจิรา เพ็ชรสุด
ครูประจำชั้น ป.๖/๔

นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก
ครูประจำชั้น ป.๖/๕

นางกุหลาบ ทองแช่ม
ครูพิเศษ ป.๖

นางธันยา แดงกัลยาณวัจน์
ครูพิเศษ ป.๖

นายอาทิตย์ แสงเจริญ
ครูพิเศษ ป.๖

นายวุฒิศักดิ์ ภูษิตพัฒน์
ครูพิเศษ ป.๖

ครูประจำชั้น ม.๒


นางสาววรรณวิสา ยาชะรัด
ครูประจำชั้น ม.๒/๑

นายธวัชชัย ชุมทับ
ครูประจำชั้น ม.๒/๒

นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี
ครูประจำชั้น ม.๒/๓

นางทัสนา มาศพงศ์
ครูพิเศษ ม.๒

นายสมคิด พลเยี่ยม
ครูพิเศษ ม.๒

นางสมถวิล พรหมฤทธิ์
ครูพิเศษ ม.๒

นายเจษฎา สินมาก
ครูพิเศษ ม.๒

นางสาวขวัญฤดี เอี้ยวเล็ก
ครูพิเศษ ม.๒

ครูประจำชั้น ม.๓


นางสาวธุมวดี ทองนะ
ครูประจำชั้น ม.๓/๑

นางสาวเฌนิศา ลิ้มปาละกูล
ครูประจำชั้น ม.๓/๒

นางอุบล หลงขาว
ครูประจำชั้น ม.๓/๓

นางสุเนตร สินมาก
ครูพิเศษ ม.๓

นายสามล นะวะกะ
ครูพิเศษ ม.๓

นายอับดลน่าเซด จิสวัสดิ์
ครูพิเศษ ม.๓

นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์
ครูพิเศษ ม.๓

นายบุญฤทธิ์ หนูหอ
ครูพิเศษ ม.๓

ครูสนับสนุนการสอน


นางสาวปุณยวีร์ แกล้วกล้า

นางสาวปาจรีย์ เหมทานนท์

นางสาวเบ็ญจมาส อุปลา

นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ดาว

นางสาวรัตติกาล ภุมรานนท์

นางหนึ่งฤทัย หมั่นกิจ

นางสาวพิมลักษณ์ บำรุงนา

นางสาวลภัสรินทร์ อินจันทร์

นางสาววิลาวัณย์
บริรักษ์พัฒนกุล

นายชัยทัต
เถาว์แดง

นางสาวโสภารัตน์
มณีโชติ

นางสาวสุริษา
มะมิง

นางสาวสุภาภรณ์
มหันตมรรค

นายกิตติวัฒน์
ทางอนันต์

นางสาวณัฐสุดา
ปราสาทิกะพันธ์

นายไชยา
อุศมา

นางสาวแพรวทิพย์
ลีละศุภพงษ์

นางอุไร ชัยสวัสดิ์

นักการภารโรงและพนักงานขับรถ


นางสุภา ศรีหานาจ
นักการภารโรง

นายสุเมฆ เพ็ชรคง
นักการภารโรง

นางอนุ ยี่มี
นักการภารโรง

นายวิริยะ พ่วงบุตร
นักการภารโรง

นายประสิทธิ์ ยุบลศิริ
พนักงานขับรถ