ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

บุคลากร

ครูประจำชั้น ป.๑


นางวรรณี ตันวัฒนถาวร
ครูประจำชั้น ป.๑/๑

นางราตรี จิณณธนพงษ์
ครูประจำชั้น ป.๑/๒

นางสาวสุกฤตา พงศ์กระพันธ์
ครูประจำชั้น ป.๑/๓

นางรัตนา มากผล
ครูประจำชั้น ป.๑/๔

นางจิตรลดา ทวีปรีดา
ครูประจำชั้น ป.๑/๕

นางสาววัลดี หนูพล
ครูประจำชั้น ป.๑/๖

นางสาวสราวรรณ แต้มต่อผล
ครูพิเศษ ป.๑

นางสุพัฒน์รา บุญเวศน์
ครูพิเศษ ป.๑

นายอาทิตย์ แสงเจริญ
ครูพิเศษ ป.๑

นางสาวพิชญาภัค บุญประเสริฐ
ครูพิเศษ ป.๑

ครูประจำชั้น ป.๒


นางสาวฟาฏีม๊ะ หมัดสะเด็น
ครูประจำชั้น ป.๒/๑

นางทัศนีย์ พานทรัพย์
ครูประจำชั้น ป.๒/๒

นางอุไร บัวแก้ว
ครูประจำชั้น ป.๒/๓

นางสาวรพีพร พลับสิงห์
ครูประจำชั้น ป.๒/๔

นางสาวเบญจพร การะเกษร
ครูประจำชั้น ป.๒/๕

นางวิภาวดี เปรมจิตร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๖

นางสาวกมลชนก นาคชัยเนรมิตร
ครูพิเศษ ป.๒

นายชัยรัตน์ อัยสุวรรณ์
ครูพิเศษ ป.๒

นางสาวณภัทร เย็นสนิท
ครูพิเศษ ป.๒

ครูประจำชั้น ป.๓


นางพูลศิลป์ ศรีสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ป.๓/๑

นางขัตติยา แก้วกระจก
ครูประจำชั้น ป.๓/๒

นางสาวเจนจิรา ชูสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.๓/๓

นางอัญชลี สุเภากิจ
ครูประจำชั้น ป.๓/๔

นางสาวจิราวรรณ แสงมณี
ครูประจำชั้น ป.๓/๕

นางสาวจริยา พวงจันทร์
ครูประจำชั้น ป.๓/๖

นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย
ครูพิเศษ ป.๓

นายชรินทร ทองเสมอ
ครูพิเศษ ป.๓

นางสาวชนิดาภา โอพั่ง
ครูพิเศษ ป.๓

นางสาวศจีประภา ธิมา
ครูพิเศษ ป.๓

ครูประจำชั้น ป.๔


นางสาวแจ่มจันทร์
วัฒนวงศ์อนันต์
ครูประจำชั้น ป.๔/๑

นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน
ครูประจำชั้น ป.๔/๒


นางสาวกันติชา วีระสุข
ครูประจำชั้น ป.๔/๓


นางสาวกฤษณา สุตพรม
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


นางสาววิลาวัณย์ ซื่อสกุลไพศาล
ครูประจำชั้น ป.๔/๕

นางดาว ศิริอนันต์
ครูพิเศษ ป.๔

นายธนกร บุญเวศน์
ครูพิเศษ ป.๔

นางสาวอุบลวรรณ คงประสม
ครูพิเศษ ป.๔

นางสาวอติกานต์ บุญช่วย
ครูพิเศษ ป.๔

ครูประจำชั้น ป.๕


นางสาวพิชชาภรณ์ ก้งซ้าย
ครูประจำชั้น ป.๕/๑

นางสุมาลี เฟื่องแก้ว
ครูประจำชั้น ป.๕/๒

นางสาววรรณี ฐิติมานะกุล
ครูประจำชั้น ป.๕/๓

นางสาวนันธิดา แสงจันทร์
ครูประจำชั้น ป.๕/๔

นางเกษศิรินทร์ มะลิวัลย์
ครูประจำชั้น ป.๕/๕

นางสาวธนิดา ปากบารา
ครูพิเศษ ป.๕

นางสาวนิตญา เพ็งช่วย
ครูพิเศษ ป.๕

นางสาวนัยนา การดาสุวรรณ
ครูพิเศษ ป.๕

นางสาวอุมารัตน์
พรหมศิวะพัลลภ
ครูพิเศษ ป.๕

Miss.Jusmin Sinduen Packit
ครูพิเศษ ป.๕

ครูประจำชั้น ป.๖


นางพิกุลทอง สุทธิประภา
ครูประจำชั้น ป.๖/๑

นางกุหลาบ ทองแช่ม
ครูประจำชั้น ป.๖/๒

นางวิภัสรา เกษมสมาน
ครูประจำชั้น ป.๖/๓

นางสาวเจนจิรา เพ็ชรสุด
ครูประจำชั้น ป.๖/๔

นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก
ครูประจำชั้น ป.๖/๕

นางธันยา แดงกัลยาณวัจน์
ครูพิเศษ ป.๖

นางสาวกนกวรรณ สุรชาติ
ครูพิเศษ ป.๖

นายวิรัตน์ พินิจรัมย์
ครูพิเศษ ป.๖

นางสาวอนงค์ อินเอิบม
ครูพิเศษ ป.๖

นายวุฒิศักดิ์ ภูษิตพัฒน์
ครูพิเศษ ป.๖

ครูประจำชั้น ม.๑


นางสาวอรวรรณ แสงเงิน
ครูประจำชั้น ม.๑/๑

นางสุวรรณา วิลเลี่ยมส์
ครูประจำชั้น ม.๑/๒

นางสาวสมจิตร์ จันทร์งาม
ครูประจำชั้น ม.๑/๓

นายเจษฎา สินมาก
ครูพิเศษ ม.๑

นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์
ครูพิเศษ ม.๑

นายบุญฤทธิ์ หนูหอ
ครูพิเศษ ม.๑

นางสาวขวัญฤดี เอี้ยวเล็ก
ครูพิเศษ ม.๑

ครูประจำชั้น ม.๒


นางสาววรรณวิสา ยาชะรัด
ครูประจำชั้น ม.๒/๑

นายธวัชชัย ชุมทับ
ครูประจำชั้น ม.๒/๒

นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี
ครูประจำชั้น ม.๒/๓

นางทัสนา มาศพงศ์
ครูพิเศษ ม.๒

นายสมคิด พลเยี่ยม
ครูพิเศษ ม.๒

นางสมถวิล พรหมฤทธิ์
ครูพิเศษ ม.๒

ครูประจำชั้น ม.๓


นางสาวธุมวดี ทองนะ
ครูประจำชั้น ม.๓/๑

นางสาวเฌนิศา ลิ้มปาละกูล
ครูประจำชั้น ม.๓/๒

นางอุบล หลงขาว
ครูประจำชั้น ม.๓/๓

นางสุเนตร สินมาก
ครูพิเศษ ม.๓

นายสามล นะวะกะ
ครูพิเศษ ม.๓

ครูสนับสนุนการสอน


นางสาวปุณยวีร์ แกล้วกล้า

นางสาวปาจรีย์ เหมทานนท์

นางสาวรุ่งทิพย์ มลิวัลย์

นางสาวเบ็ญจมาส อุปลา

นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ดาว

นายศุภจักษ์ ประเสริฐเขาทอง

นางสาวรัตติกาล ภุมรานนท์

นางอุไร ชัยสวัสดิ์

นางหนึ่งฤทัย หมั่นกิจ

นางสาวทิพวรรณ ชนะฤทธิ์

นางสาวจารุนี ฤทธิ์รักษา

นางรัตนาวลี วิทยธรรมโสภณ

นางสาววิลาวัณย์
บริรักษ์พัฒนกุล

นางสาวพิมลักษณ์ บำรุงนา

นางสาวลภัสรินทร์ อินจันทร์

นายบันลือศักดิ์ ศิริพรพิสุทธิ์

นักการภารโรงและพนักงานขับรถ


นางสุภา ศรีหานาจ
นักการภารโรง

นายสุเมฆ เพ็ชรคง
นักการภารโรง

นางอนุ ยี่มี
นักการภารโรง

นายวิริยะ พ่วงบุตร
นักการภารโรง

นายประสิทธิ์ ยุบลศิริ
พนักงานขับรถ