สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ


แสดงผล

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาในรอบ ๕ ปี  ( ปีกการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )

๑. ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจำปี